Mądrze inwestując

spełniasz marzenia

Mądrze inwestując

spełniasz marzenia

Analiza rynku >> Dylematy inwestora: Jak wystąpić o...

Dylematy inwestora: Jak wystąpić o pozwolenie na budowę?

Od początku lipca 2021 r. uproszczono procedurę występowania o pozwolenie na budowę (i nie tylko!). W końcu ustawodawca zauważył, że mamy komputery i Internet i dopuścił możliwość elektronicznego składania wniosków.

Okazuje się, że COVID-19 ma swoje dobre strony! Jedną z nich jest zmiana podejścia ustawodawcy do formy składania przeróżnych dokumentów. Jeszcze do niedawna królowała forma pisemna. Mimo, że od wielu lat mamy postępującą komputeryzację i praktycznie powszechny dostęp do Internetu, wiele spraw urzędowych wciąż trzeba załatwiać osobiście, a dokumenty składać w formie papierowej.

Epidemia wywołana SARS-COV-2 spowodowała, że straciliśmy możliwość normalnego funkcjonowania. Dość szybko okazało się, że „funkcjonowanie nienormalne” bywa lepsze. Wcześniej, żeby załatwić sprawę w urzędzie trzeba do niego pojechać i ewentualnie tam pobrać numerek i swoje odczekać. Kiedy z uwagi na możliwość zarażenia konieczne stało się zachowanie dystansu społecznego, urzędy dopuściły możliwość umówienia się na określoną godzinę! Tym samym załatwianie spraw urzędowych znacznie się usprawniło – szkoda, że nikt nie pomyślał o tym wcześniej.

Wciąż jednak do urzędów przychodzi dużo osób, co w dużej mierze ma związek z przywiązaniem ustawodawcy i urzędników do papieru. W efekcie bardzo często jest tak, że petent przygotowuje wniosek na komputerze, drukuje go i zanosi do urzędu. A tam urzędnik bierze wniosek papierowy i wprowadza do komputera! Niektóre urzędy poszły dalej i co prawda dopuściły możliwość składania różnych wniosków w wersji elektronicznej, ale potem żądały doniesienia ich w wersji papierowej…

Jednym z takich dokumentów wymagających użycia papieru było pozwolenie na budowę. Raz, że sam wniosek musiał być składany pisemnie, to jeszcze należało załączyć do niego masę dokumentów, w tym chociażby trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego.

No ale stało się – z dniem 1 lipca 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). Zgodnie z nowym brzmieniem art. 33 prawa budowlanego pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie na budowę dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu dla całego zamierzenia budowlanego.

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci:

 1. a) papierowej – w 3 egzemplarzach albo
 2. b) elektronicznej

– wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4) pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzję, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane (dot. wznoszenia lub wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, układanie i utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego oraz w wyłącznej strefie ekonomicznej);

5) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej (starostą), projektowanych rozwiązań w zakresie:

 1. a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
 2. b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;

6) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:

 1. a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 2. b) uzasadnienie zarządcy drogi uzasadniającego nieuwzględnienie audytu wewnętrznego;

7) umowę urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji;

8) w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych – oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

9) oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;

10) w przypadku zamierzenia budowlanego, poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa – załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie

– przy czym od dnia 1 lipca 2021 r. do wniosku o pozwolenie na budowę, zamiast oryginałów, można dołączyć kopie wytłuszczonych dokumentów (pkt 3, 5 i 6-9)1

Wniosek o pozwolenie na budowę składa się w:

 • postaci papierowej albo
 • formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego – formularz wniosku elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

Innymi słowy w chwili obecnej można uruchomić budowę na odległość! Co więcej – wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, to nie jedyny dokument, który obecnie możemy składać elektronicznie. Na stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl znajdziemy ponad 20 dokumentów, które możemy złożyć elektronicznie, w tym:

 • Zgłoszenie robót budowlanych (PB-2)
 • Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1)
 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego (PB-16a)
 • Zgłoszenie budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego (PB-2a)
 • Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17)
 • Wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego budynku (PB-8)
 • Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7)
 • Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagosp. działki lub terenu (PB-6)
 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16)
 • Wniosek o pozwolenie na użytkowanie – przed zakończeniem budowy (PB-17a)
 • Wniosek o uproszczoną legalizację (PB-15)
 • Wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy (PB-13)
 • Wniosek o legalizację (PB-19)
 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3)
 • Zgłoszenie rozbiórki (PB-4)
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9)
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (PB-10)
 • Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (PB-11)
 • Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12)
 • Wniosek o wejście na sąsiadujący teren (PB-14)
 • Wniosek o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego
 • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku (PB-18)
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

– i wciąż są nowe w opracowaniu.

W efekcie coraz więcej rzeczy możemy załatwić online, co znacznie usprawnia procedurę i pozwala oszczędzić czas i pieniądze. Pozostaje tylko życzyć, żeby takich zmian było jak najwięcej!

Artykuły z video