Mądrze inwestując

spełniasz marzenia

Mądrze inwestując

spełniasz marzenia

Analiza rynku >> Co podlega dziedziczeniu, czyli jak...

Co podlega dziedziczeniu, czyli jak inwestować, by zyski mogły czerpać też przyszłe pokolenia

Zakup nieruchomości to nie tylko świetna lokata kapitału dla nas, ale także zabezpieczenie naszych rodzin. Nieruchomości podlegają bowiem dziedziczeniu na zasadach ogólnych a tym samym

Na mocy art. 922 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób – dotyczy to także prawa własności. Chwila śmierci spadkodawcy, to także otwarcie spadku po nim, które skutkuje nabyciem spadku przez spadkobierców.

Warto przy tym znać pewne zasady, które mogą zoptymalizować rozliczenia podatkowe.

W przypadku najbliższych dziedziczenie odbywa się bez podatku. Zgodnie bowiem z art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1813) zwalnia się od podatku nabycie w drodze dziedziczenia własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie tej własności w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Jeżeli dokumentem potwierdzającym nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych jest akt poświadczenia dziedziczenia lub europejskie poświadczenie spadkowe, termin 6 miesięcy do zgłoszenia tego nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego liczy się od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.

W efekcie małżonek, dzieci czy rodzice mogą przejąć po naszej śmierci nasz majątek bez konieczności zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Spadek wyłącza także opodatkowanie PIT – od spadku nie płaci się bowiem podatku dochodowego. Co więcej: nieruchomość otrzymaną w spadku można szybciej sprzedać bez podatku. Zasadniczo bowiem, żeby uniknąć opodatkowania ze sprzedażą trzeba czekać 6 lat – przychód ze sprzedaży nieruchomości przestaje podlegać opodatkowaniu po upływie pięciu lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiło nabycie. Jednocześnie jednak na mocy art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.) w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych związanych z nieruchomością (np. spółdzielczego prawa do lokalu), okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę. Jeżeli zatem spadkodawca byłby właścicielem nieruchomości przez trzy lata przed śmiercią, jego spadkobiercy mogliby sprzedać otrzymaną w spadku nieruchomość już po dwóch latach i nie zapłacić PIT z tego tytułu.

Artykuły z video