Mądrze inwestując

spełniasz marzenia

Mądrze inwestując

spełniasz marzenia

O inwestycjach i inwestowaniu >> Strategia Wielkich Jezior Mazurskich

Strategia Wielkich Jezior Mazurskich

Mazury to niezwykły i unikatowy region naszego kraju. Wyjątkowe walory przyrodnicze oraz możliwość różnorodnych atrakcji od zawsze zachęcały do wypoczynku w tym miejscu. Dlatego też w celu intensyfikacji dotychczasowego potencjału Wielkich Jezior Mazurskich lokalne samorządy postanowiły stworzyć strategię, która jeszcze bardziej przyczyni się do rozwoju oraz promocji terenu.

Kraina Wielkich Jezior Mazurskich już od dawna stała się perełką na mapie Polski, a jej zalety są dobrze znane, nie tylko w kraju ale także w Europie. Dodatkowym atutem są aktywni samorządowcy, którzy łącząc siły opracowali strategię ułatwiającą przygotowania, a następnie realizację wspólnych ponadlokalnych przedsięwzięć, wykorzystując zasoby własne oraz pojawiające się różnorodne możliwości wsparcia zewnętrznego do 2020 roku.

Kilka słów o samym dokumencie

Zacznijmy od tego, że strategię przygotowało 12 mazurskich samorządów, tj. Miasto Giżycko, Gmina Giżycko, Gmina Miłki, Miasto Mrągowo, Gmina Mrągowo, Gmina Orzysz, Gmina Pisz, Gmina Pozezdrze, Gmina Ruciane-Nida, Gmina Ryn i Gmina Węgorzewo, Powiat Giżycki i Piski oraz Gmina Mikołajki, która jest koordynatorem prac. Jednak warto mieć świadomość, że w dokumencie zostały zawarte uwagi wszystkich zainteresowanych, zaprezentowane w ramach konsultacji społecznych prowadzonych w powyższych miejscowościach. To oznacza, że swoje spostrzeżenia mogli wnieść mieszkańcy, organizacje pozarządowe, czy też instytucje oraz firmy, biorące udział w dyskusji. Głównym celem strategii jest wzrost znaczenia obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w postaci podniesienia atrakcyjności turystycznej, dbania o wysoką jakość środowiska przyrodniczego, poprawy warunków życia oraz prowadzenia biznesu, co w rezultacie wpłynie pozytywnie na sytuacje całego województwa. W praktyce, realizacja powyższego zamierzenia nastąpi poprzez skupienie się na zagadnieniach, takich jak kapitał ludzki i kapitał społeczny, konkurencyjność gospodarki, dostępność komunikacyjna oraz środowisko przyrodnicze. W dokumencie znalazły się opisy ponad 20 przedsięwzięć kluczowych i 48 uzupełniających, które w opinii samorządów są warte realizacji. W konsekwencji, to właśnie dzięki nim, Wielkie Jeziora Mazurskie będą postrzegane jako jeden unikatowy rejon turystyczny, z kolei główne miasta Mazur staną się kurortami ubiegającymi się o nazwę „Mazurskich Pereł”. Należy podkreślić, że wspomniany dokument to swoisty plan rozwoju regionu, umożliwiający uzyskanie ponad 61 mln euro ze środków unijnych na wykonanie różnorodnych – zaprezentowanych w strategii – inwestycji.

Planowane inwestycje w ramach strategii

Strategia Wielkich Jezior Mazurskich 2020 została zaplanowana w oparciu o konkretne kierunki działania. Jednym z nich jest nowoczesna edukacja, w ramach której dąży się do przygotowania zaplecza popularyzującego naukę oraz prowadzącego czynności z zakresu edukacji ekologicznej. Istotną rolę odgrywają także zadania badawcze wspierające miejscowe specjalizacje, typu ekonomia wody i wysokiej jakości żywność. W zakresie powyższej koncepcji planowane jest utworzenie Mazurskiego Centrum Nauk o Środowisku w Rezerwacie Łuknajno, działającego w obrębie obecnej stacji badawczej Uniwersytetu Warszawskiego, czy też Centrum Naukowo – Edukacyjnego „AquaMazury” w Giżycku. Budowa dwóch wspomnianych placówek popularyzujących naukę rozpocznie się w 2017 r. i potrwa do 2020 r. Co więcej, powstanie również skoordynowany program szkoleń żeglarskich dla dzieci oraz młodzieży w postaci Mazurskiej Szkoły pod Żaglami, którego realizacja potrwa 5 lat od 2015r. Z kolei, w postaci cyklu sześcioletnich programów edukacyjnych w latach 2015-2020 będą odbywać się projekty pomagające uczniom z terenów słabiej rozwiniętych wyrównać szanse edukacyjne. Kolejnym aspektem, na który strategia zwraca uwagę jest wsparcie w procesie zatrudnienia, a także rozwój przedsiębiorczości w regionie mazurskim. W związku z tym, zaproponowano do końca 2019 r. wprowadzenie systemu szkoleń dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz pracowników Informacji Turystycznych w przedmiocie nowych form promocji gospodarczej terenu Wielkich Jezior Mazurskich. Ponadto, dokument przewiduje podjęcie zintegrowanych działań przedsiębiorców turystycznych w zakresie regionalnego systemu Mazurskich Kart Turystycznych Sailpass, co ma zostać zakończone w obecnym w 2019 r. Następnym obszarem rozwojowym jest stworzenie lokalnego produktu turystycznego Wielkich Jezior Mazurskich do 2020 r. W ramach tego tematu planowana jest kontynuacja rozbudowy sieci małych ekologicznych przystani żeglarskich, modernizacja śluz oraz nabrzeży na mazurskich kanałach, tworzenie plaż i kąpielisk, a także modyfikacja mostów i innych obiektów hydrotechnicznych. Co więcej, powstanie również Mazurska Pętla Rowerowa, która będzie zlokalizowana wokół Wielkich Jezior Mazurskich. Główny szlak ma liczyć 300 km długości, jednak przewidziano wzbogacenie go o 500 km tras lokalnych, dzięki którym możliwe będzie zwiedzanie okolicznych miast. Inwestycja planowo ma być zrealizowana w I kwartale 2020 roku. To jednak nie koniec urozmaiceń rekreacyjnych, ponieważ w latach 2015-2018 położono nacisk na rozwój infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na  terenach cennych przyrodniczo wzdłuż rzek Sapiny, Pisy i Orzyszy. Istotnym aspektem umieszczonym w strategii jest również trwająca rewitalizacja historycznych kompleksów obronnych, np. Twierdzy Boyen w Giżycku oraz innych fortyfikacji i historycznych zespołów militarnych Warmii, Mazur i Powiśla. Aktualnie dokonano już modernizacji choćby bramy giżyckiej, a także wymieniono ławki w amfiteatrze Twierdzy Boyen i zakupiono do niej scenę. W następnej kolejności dokument przewiduje obecnie odbywający się rozwój infrastruktury technicznej w postaci remontu i modernizacji dróg lokalnych oraz skomunikowanie ich z trasami krajowymi. Co więcej, z terminem realizacji do 2020 r. zaplanowano kontynuację dotychczasowych prac w ramach projektu MASTERPLAN, który skupia się na rozbudowie zaplecza wodno-kanalizacyjnego. W związku z tym, docelowo nastąpi poprawa czystości jezior poprzez rozrost sieci kanalizacji sanitarnych i utworzenie przydomowych oczyszczalni na terenach wiejskich. Dotychczasowym problemem był brak prawidłowej kanalizacji deszczowej, zbierającej z ulic zanieczyszczoną wodę choćby substancjami ropopochodnymi z samochodów, co również zostanie rozwiązane. Natomiast program OZEPLAN  finalnie, tj.do końca trwania strategii, zapewni rozwój odnawialnych źródeł energii, obejmując powstanie ekologicznych systemów grzewczych oraz termomodernizacji w domach, budynkach użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstwach. Warto podkreślić, że w strategii wiele miejsca zajmuje dostarczenie mieszkańcom wysokiej jakości usług związanych z bezpieczeństwem publicznym, ochroną zdrowia oraz pomocą i integracją społeczną. W konsekwencji, konieczne było przeprowadzenie działań dotyczących podniesienia poziomu bezpieczeństwa osób zagrożonych chorobami zakaźnymi, czy też standardów leczenia, poprzez modernizację oddziałów zakaźnych szpitali powiatowych w Giżycku oraz w Piszu, co miało miejsce w latach 2016-2018 r. Kluczową rolę odgrywa także rozszerzenie dostępności usług publicznych, zapewniających opiekę, rehabilitację i aktywizację społeczno – zawodową osób niepełnosprawnych, a także ich opiekunów, co zostało już zrealizowane. Z tego też powodu w 2016 r. utworzono . Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Giżycku. Nie można również zapomnieć o stworzeniu sieci ośrodków wspierających aktywność mieszkańców, czy też powstałym programie „Cyfrowe Mazury”, który elektronicznie rozwinął zarządzanie administracją, cyfryzację szkół oraz budowę bezpłatnych punktów dostępu do Internetu na terenie wszystkich gmin. Dla przykładu, w ramach jego wykonania w Powiecie Giżyckim w grudniu 2018 r. wystartowała e-kancelaria, jako pożegnanie tradycyjnego obiegu pism. Reasumując, miejmy na względzie, że wymienione powyżej inicjatywy to tylko te najważniejsze ze wszystkich zawartych w przedmiotowym dokumencie.

Konsekwencje Strategii Wielkich Jezior Mazurskich

Fundusze pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na realizację Strategii 2020 w przyszłości mogą skutkować nie tylko zachwytem, jaki wzbudza w nas region Wielkich Jezior Mazurskich, ale także przyczynić się do wzrostu efektywności napływu inwestorów. Powodem takiego stanu rzeczy będzie w dużej mierze program konkurencyjnej gospodarki, który jest jednym z głównych celów strategii. Co więcej, warto mieć świadomość, że Strategia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 może wywrzeć ogromny wpływ na rynek nieruchomości. Dlatego też już teraz coraz więcej osób podejmuje decyzję o inwestycji w grunty właśnie na tym terenie. Biorąc pod uwagę, że województwo warmińsko-mazurskie charakteryzuje się bogactwem terenów o dużym potencjale inwestycyjnym, a ponadto jest urodzajne w piękne krajobrazy, staje się ono idealnym miejscem dla potencjalnych inwestorów. Z kolei, mając na względzie realizację zaplanowanych w strategii przedsięwzięć rozwojowych, można spodziewać się wyłącznie coraz większej intensyfikacji rynku nieruchomości na omawianym obszarze.

Głównym celem Strategii 2020 jest rozrost oraz zwiększenie popularyzacji obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w wymiarze walorów turystycznych, jakości środowiska przyrodniczego oraz warunków życia i prowadzenia biznesu. Opierając się na aspektach zawartych w dokumencie, a także dzięki współpracy samorządów, powyższe zamierzenie z pewnością ma szanse na realizację. Co istotne, skorzystają na nim nie tylko turyści, ale również mieszkańcy oraz przedsiębiorcy, przygotowujący nową ofertę turystyczną.

Artykuły z video