Mądrze inwestując

spełniasz marzenia

Mądrze inwestując

spełniasz marzenia

Analiza rynku >> Kiedy odrolnienie gruntu staje się...

Kiedy odrolnienie gruntu staje się opłacalne?

Zwiększenie wartości gruntu to kluczowa kwestia dla inwestora. W tym celu, często stosuje się zabieg mający za zadanie zmianę charakteru działki z rolnej na budowlaną, co znacząco podnosi jej wartość i pozwala na późniejsze odsprzedanie jej z dużym zyskiem.

Zakup działki z myślą o jej odrolnieniu jest bardzo zyskowną i popularną formą inwestowania. Z czego to wynika? Oczywiści chodzi o wartość działki, która jest znacznie wyższa przy działce o charakterze budowlanym. Nigdy nie uzyska się tak wysokiej ceny za metr kwadratowy w przypadku gruntu rolnego. Szybko udało się zaobserwować, że zakup taniej działki rolnej i jej przekształceniu na budowlaną jest świetną formą inwestowania kapitału. Oczywiście jest kilka kwestii na które należy zwrócić uwagę zanim rozpoczniemy takie przedsięwzięcie. Jak zrobić to skutecznie? W jaki sposób nabyć grunt rolny w korzystnej cenie i przekształcić go pod zabudowę?

Zacznijmy od przybliżenia procesu przekształcenia gruntu rolnego na budowlany. W tym celu dokonuje się wyłączenia wyznaczonej powierzchni gruntu z produkcji leśnej i rolnej, a w zamian staje się on powierzchnią gruntową pod budowę nieruchomości. Pewne restrykcje narzuca ustawa, która mówi, iż na cele nierolnicze można przeznaczyć grunty, które zostały oznaczone jako nieużytki, natomiast w przypadku ich braku – grunty, które mają najniższą wartość produkcyjną. Zapis ten, które wzbudza kontrowersje, nie wyklucza całkowicie przekształcenia gruntów rolnych na budowlane. Ograniczenie, które wprowadziła ustawa dotyczy jedynie wartości produkcyjnej. W momencie gdy na danym terenie znajdują się nieużytki, to na cele nieleśne i nierolnicze nie wolno przeznaczyć pozostałych gruntów.

Należy jednak pamiętać, że nie każdą ziemię o statusie rolnym da się odrolnić. Na swojej drodze napotkamy szereg formalności administracyjnych. Duże znaczenie ma lokalizacja działki. Zanim podejmiemy decyzję o zakupię gruntu z przeznaczeniem na odrolnienie, ważne jest upewnienie się, że w gminie, w której położona jest działka, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jest to niezwykle istotne, bowiem plan miejscowy określa przepisy, w obrębie których będą w późniejszym czasie wydawane decyzje administracyjne, dotyczące właśnie możliwości, w jakich może zostać wykorzystany i zabudowany grunt, który znajduje się w granicach administracyjnych danej gminy. Jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie interesującego nas gruntu został uchylony, należy złożyć wniosek o odrolnienie gruntu.

Jak go napisać? Wniosek w swoim zakresie powinien zawierać powierzchnię działki, oznaczenie jej klasy oraz prośbę o zmianę przeznaczenia gruntu rolnego na grunt budowlany. Gdy powierzchnia gruntu jest mniejsza niż pół hektara lub gleba należy do kategorii określonej jako IV, V i VI klasy, to wniosek o odrolnienie nie jest składany do ministra rolnictwa. Organ wraz z radą gminy lub radą miasta sam podejmuje decyzję w tym zakresie. Inaczej jest w przypadku gruntu o powierzchni przekraczającej pół hektara lub gdy kategoria gleby jest oznaczona jako wyższa niż IV, V i VI. W tym przypadku, gmina (w imieniu właściciela nieruchomości) jest zobowiązania do przedstawienia wniosku ministrowi rolnictwa.

Dodatkowo, wniosek o zmianę przeznaczenia gruntu rolnego na budowlany musi zostać poparty należytą argumentacją. Uzasadnienie powinno swym zakresem obejmować powody, które zostały wskazane w art. 6. ust. 1 ustawy o ochronie gruntów leśnych i rolnych, które dotyczą głównie kryterium wartości produkcyjnej i niskiej przydatności gruntu oraz niewystępowaniu innych nieużytków w obrębie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Oprócz wniosku, konieczne jest dołączenie wymaganych dokumentów. Należeć do nich mogą: wypis z rejestru gruntów, mapa zasadnicza nieruchomości, czy wyrys lub wypis aktualnej mapy.

Co jest zatem kluczowe przy inwestowaniu w ziemię rolną? Jeszcze przed wyborem danej działki należy określić czy naszym celem jest czas realizacji inwestycji czy przewidywany zysk. Z pewnością, zakup działki budowlanej będzie dużo droższy. Oszczędzi nam to jednak dużo czasu związanego z załatwianiem formalności dotyczących odrolnienia działki i okresem oczekiwania na rozpatrzenie wniosku.

Na pewno bardziej czasochłonny będzie zakup działki o charakterze rolnym, gdzie należy jeszcze przejść całą procedurę odrolnienia. Inwestycja ta będzie z kolei dużo bardziej opłacalna. Po przejściu całej procedury odrolnienia, zbycie gruntu możliwe będzie po znacznie wyższej cenie niż ta, jaką zapłaciliśmy za nieruchomość rolną.

Pamiętajmy jednak, że zawsze możemy poprosić o pomoc firmę, która specjalizuje się tego typu przedsięwzięciami. Taka firma jak Rodzinne Inwestycje zajmuje się zakupem gruntów w korzystnych cenach, głównie są to działki rolne. Cały proces formalny związany z przekształceniem gruntu na budowlany pozostaje po stronie firmy. Oszczędzamy tym samym czas i pieniądze. Wydaje się to być idealnym rozwiązaniem dla zapracowanych inwestorów, którzy mogę cieszyć się dużym zyskiem, nie angażując przy tym czasu. Wybór należy do nas, a opcji jest kilka. Musimy tylko zdawać sobie sprawę z tego co dla nas jest w danym momencie ważne i opłacalne.

Artykuły z video