Mądrze inwestując

spełniasz marzenia

Mądrze inwestując

spełniasz marzenia

Poradnik, czyli jak załatwić... >> Podstawowe pojęcia inwestycyjne

Podstawowe pojęcia inwestycyjne

Najem (umowa najmu)

Jest to umowa pomiędzy wynajmującym a najemca. Wynajmujący (czyli właściciel) zobowiązuje się oddać najemcy rzecz na czas ściśle określony bądź nieokreślony, a w zamian, za możliwość korzystania z tej rzeczy, najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu czynsz. Umowa najmu może być zawarta w formie pisemnej bądź ustnej. Przedmiotem umowy najmu mogą być rzeczy ruchome (np. samochód), nieruchome (mieszkanie, dom), a także składowe części tych rzeczy.

Negocjacje

Tak nazywa się sztukę porozumiewania się. Jest to swoisty proces, podczas którego poszukuje się takich rozwiązań, by obie strony były dość usatysfakcjonowane oraz obie strony wyraziły zgodę. Negocjacje to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, które zadowoli obie strony.

Nieruchomość

Kodeks Cywilny mówi, iż nieruchomość to część powierzchni ziemskiej, stanowiąca odrębny przedmiot własności, a także budynki trwale związane z gruntem lub część takich budynków, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych stanowią one odrębny od gruntu przedmiot własności. Cechą charakterystyczną nieruchomości jest brak jej mobilności – oznacza to, że nie może być ona dostarczona, ale może być jedynie udostępniona.

Obiekt budowlany

Prawo budowlane mówi, iż obiekt budowlany to budynek, budowla lub obiekt małej architektury, który wraz z instalacjami zapewnia możliwość użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem. Obiektem budowlanym określa się także całość robót budowlanych, które dotyczą budownictwa, inżynierii wodnej lub lądowej i które jednocześnie mogą samoistnie spełniać funkcję gospodarczą bądź techniczną.

Odrolnienie gruntu (odrolnienie działki)

Tak właściwie nie ma w prawie określenia takiego jak odrolnienie, jest to termin potoczny, nie występuje w żadnych przepisach prawnych jako definicja. Jest to procedura, która dotyczy zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na np. grunty budowlane. „Odrolnienie” to procedura mająca na celu zmianę przeznaczenia terenów, które w miejscowym planie zagospodarowania terenu były określone jako rolne. „Odrolnienie” ma miejsce także wtedy, kiedy zmienia się przeznaczenie terenu na interesującym nas obszarze, gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, a dany grunt jest zaklasyfikowany w ewidencji gruntów jako jeden z użytków rolnych.

Oficyna

To znajdująca się za budynkiem frontowym część danego budynku. Jest ona zlokalizowana na jednej działce i stanowi ona jeden kompleks budowlany ze znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy budynkiem frontowym. Zazwyczaj w oficynach znajdują się mieszkania o gorszym standardzie, mająca mało udogodnień czy mająca mały metraż. Jest to pozostałość po wcześniejszych latach, kiedy mieszkańcy dużych domów posiadali służbę. Oficyny to były mieszkania przeznaczone dla służby właśnie. Czasami były także wynajmowane ludziom biedniejszym i pochodzącym z niższych warstw społecznych.

Operat szacunkowy

Jest to sporządzany tylko w formie pisemnej dokument urzędowy będący autorską opinią rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości, która jest przedmiotem wyceny. Jest to wynik wyceny nieruchomości, czyli jest to produkt działań rzeczoznawcy majątkowego. Taki operat często jest wymagany jako zabezpieczenie kredytu, przy określeniu odszkodowania, egzekucji z nieruchomości czy też przy podziale majątku.

Opłata notarialna

To wynagrodzenie dla notariusza za dokonanie określonych czynności notarialnych. Minister Sprawiedliwości określił w rozporządzeniu stawki za konkretne czynności. Opłata notarialna nie może więc być wyższa od maksymalnej stawki (taksy notarialnej) określonej we wspomnianym rozporządzeniu.

Penthouse

Takim mianem określa się znajdujący się na najwyższym piętrze budynku luksusowy apartament. Zazwyczaj składa się ona z dwóch poziomów i dużego tarasu. Mieszkanie ma ogromny metraż i wykończone jest w bardzo wysokim standardzie. Penthouse to dla wielu osób swoisty synonim posiadanego bogactwa oraz zajmowanej pozycji.

Poddasze

Jest to kondygnacja pomiędzy najwyższym stropem a pokryciem dachowym. Może mieć charakter użytkowy bądź nieużytkowy.

Podnajem

Przede wszystkim podnajem wymaga bezwzględnej zgody właściciela mieszkania. A jest to jeden ze sposobów inwestowania w nieruchomości przy niewielkim wkładzie finansowym i polega on ma wynajęciu mieszkania od właściciela, ale nie na własny użytek, a w celu dalszego jego wynajmowania kolejnym lokatorom.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Osoba wykonująca ten zawód kojarzy strony takich transakcji jak kupno, sprzedaż, najem i zamiana nieruchomości. Obecnie prawo wymaga, by pośrednik posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Promesa

To przyrzeczenie i obietnica dokonania jakiejś czynności bądź spełnienia danego świadczenia. Jest to też zobowiązanie organu państwowego do wydania decyzji po dopełnieniu odpowiednich formalności przez zainteresowanego. Sam dokument, który zawiera takie przyrzeczenie, także nazywany jest promesą.

Prawo pierwokupu

Prawo pierwokupu polega na tym, że określony podmiot ma pierwszeństwo podczas kupna nieruchomości. W sytuacji, kiedy pewnemu podmiotowi przysługuje prawo do pierwokupu, to umowa sprzedaży nieruchomości zawarta przez właściciela jest umową warunkową. Jeśli podmiot, który ma prawo do pierwokupu, zdecyduje się na zakup danej nieruchomości, to musi zapłacić tyle, ile jest określone w warunkowej umowie sprzedaży. Może także nie skorzystać ze swojego prawa do pierwokupu – wtedy sprzedający może znaleźć innego nabywcę w nowej cenie.

Rewitalizacja

Jest to proces – skoordynowany, wieloletni i kompleksowy, prowadzony na określonym obszarze, dotyczący przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych. Rewitalizacja inicjowana jest przez samorząd terytorialny, a jej celem jest wyprowadzenie danego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości w zakresie funkcjonalnym, a także stworzenie odpowiednich warunków do jego rozwoju.

Rynek pierwotny

Jest to rynek, w którym do obrotu trafiają tylko i wyłącznie nowe nieruchomości. Są one kupowane bezpośrednio od producentów mieszkań – czyli od spółdzielni mieszkaniowych czy od deweloperów.

Rynek wtórny

To rynek, w którym do obrotu trafiają użytkowane wcześniej nieruchomości. Jest to tzw. zakup z drugiej ręki.

Służebność

Jest to ograniczone prawo rzeczowe obciążające nieruchomość służebną w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości bądź też zaspokojenia potrzeb innej osoby. Cechą charakterystyczną służebności jest to, że ogranicza ona możność dysponowanie nieruchomością przez jej właściciela. W praktyce oznacza to, że właścicielem jest jedna osoba, ale to inna ma prawo do korzystania z niej w ściśle określony sposób. Są trzy rodzaje służebności według kodeksu cywilnego – służebność gruntowa, osobista i przesyłowa.

Stan deweloperski (stan surowy zamknięty)

Jest to jeden z etapów prac budowlanych, a uściślając jest to ostatni etap przed właściwym wykończeniem nieruchomości. Zakres prac w tym obejmuje między innymi pokrycie dachu, wszystkie prace dekarskie, montaż orynnowania, a także montaż stolarki okiennej i drzwiowej.

Strop

Jest to poziomy układ konstrukcyjny oddzielający od siebie kolejne kondygnacje. Strop jest po to, by przenosił obciążenia na pionowe elementy czyli na ściany czy słupy. Na jego górnej powierzchni położona jest podłoga, a dolna tworzy sufit.

Suterena

Jest to przystosowana do celów mieszkalnych część budynku znajdująca się po parterem, częściowo poniżej gruntu. Dawniej sutereny były zamieszkiwane przez ludzi – można takie lokale zobaczyć w starych kamienicach. Dziś prawo na to nie pozwala i w tych częściach budynków tworzy się garaże czy lokale usługowe.

Taras

To pełniąca funkcję miejsca wypoczynkowego pozioma powierzchnia bądź budowla umieszczona na wysokości parteru, piętra lub dachu, ogrodzona balustradą i przystosowana do przebywania na niej ludzi.

Teren budowy

Jest to przestrzeń, na której prowadzone są roboty budowlane oraz która zajmowana jest przez urządzenia zaplecza budowy.

Umowa przedwstępna

To umowa, która zobowiązuje jedną ze stron bądź obie strony, do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej, czyli oznaczonej umowy. Zazwyczaj jest ona zawierana podczas transakcji kupna nieruchomości, bowiem przygotowuje i określa bardzo szczegółowo warunki zawarcia już właściwej umowy. Jest gwarancją, że dana transakcja dojdzie do skutku, dlatego też jest na jej podstawie można wnioskować w banku o kredyt hipoteczny na zakup tej nieruchomości.

Upadłość

Upadłość (plajta, bankructwo) to procedura, która jest wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika. Zadaniem upadłości jest głównie wspólne dochodzenie roszczeń przez wszystkich wierzycieli. Jest ona ogłaszana przez sąd – na wniosek samego dłużnika lub na wniosek wierzycieli. W szczególnych warunkach umożliwia ona restrukturyzację przedsiębiorstwa dłużnika.

Wielka płyta

To technologia, która polega na wznoszeniu budynków z żelbetonowych, prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych. W Polsce ta technologia była bardzo popularna w XX wieku, w okresie od lat pięćdziesiątych do osiemdziesiątych.

Wspólnota mieszkaniowa

To ogół właścicieli lokali, których mieszkania wchodzą w skład danej nieruchomości, czyli zazwyczaj budynku wraz z otaczającym go terenem.

Wycena nieruchomości

To postępowanie mające na celu określenie wartości danej nieruchomości. Do wyceny nieruchomości upoważniony jest rzeczoznawca, a wynikiem jego pracy jest dokument – operat szacunkowy.

Zadatek

To określona kwota bądź rzecz, jaką przy zawarciu umowy jedna ze stron daje drugiej. Cechą charakterystyczną zadatku jest to, że niewywiązanie się z umowy prowadzi do konieczności wypłaty rekompensaty i to zarówno przez jedną, jak i drugą stronę umowy.

Zaliczka

To kwota, która jest już zaliczona na poczet przyszłych świadczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy stronami.

Zasiedzenie

Jest to swoista forma nabycia nieruchomości lub ruchomości przez osobę, która nie jest właścicielem danej rzeczy, ale która miała ją w posiadaniu przez pewien czas. Terminy zasiedzenia są różne. Aby jednak mówić o zasiedzeniu to posiadanie nieruchomości musi być ciągłe i samoistne.

Artykuły z video